Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

SEURAN SÄÄNNÖT

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Fc KoMu ry
Kotipaikka Mustasaari
Seuran kieli Suomi/Ruotsi
Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä
säännöissä käytetään lyhennystä SPL.


2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti
jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.
Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon
toteutumista.


3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:
- kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa
- harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;
- sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;
- tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä
- mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja
-asusteita.
Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten
tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.
Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä
ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja
bingotoimintaa.
Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.


4 § Seuran jäsenyys
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.


5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu

noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja-SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran
puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua
henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on
elinikäinen.
Johtokunta voi nimetä seuralle ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä seuran
jäsen, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia tai
on suorittanut kymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun.
Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen
yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen
kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta seuran kokouksissa.


6 § Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä
varten.
Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen
suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin
seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen
Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen
lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean
antidopingsäännöstöjä.
Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä
mainituissa antidopingsäännöstöissä.
Dopingrikkomuksia ovat:
Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa
näytteessä
Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
Kieltäytyminen dopingtestistä
Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
Dopingtestin manipulointi
Dopingaineiden hallussapito
Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen
Dopingin edistäminen
Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:
Kilpailutuloksen mitätöinti
Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen

Urheilun toimintakielto
Kirjallinen varoitus
Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle
ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.
Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
-Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
-Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
-Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
-Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu
sääntökikkailu
Urheiluhuijaus
-Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
-Tuloksista etukäteen sopiminen
Vedonlyönti
-Vedonlyönti omasta kilpailusta
Lahjonta
-Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys
tuloksen manipuloimiseksi
Sukupuolinen häirintä
Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton
määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään,
kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.
Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista
rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja
määräyksiä.
Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää
seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista
kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä
alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen
jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


8 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta sekä
ainais- ja kannattajajäsenten jäsenmaksusta.
Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen
ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä
vähintään 10 vuotta tai on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut
tai tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.
Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.


9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään
helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää
johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää
ennen kokousta
- sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
- kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
- seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella tai
- seuran internetsivuilla tai
- lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin

 

10 § Kevät- ja syyskokous
A. kevätkokouksessa
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama
lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 Päätetään kokous
B. syyskokouksessa
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
9 Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12 Päätetään kokous


11 § Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi,
seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista
jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen
kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet
ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä
johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.


12 § Pöytäkirja
Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä
valittujen tarkastajien tarkastettava.
Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa
kokouksessa.


13 § Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä
saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa
asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali
suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15
vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä
ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa
äänestää.


14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi
valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä
puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi
sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös
johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3 Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista
4 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
5 Vastata seuran taloudesta
6 Pitää jäsenluetteloa
7 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

8 Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraava toimintavuotta varten
9 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta
10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
12 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio-merkkien
anomisesta
14 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.


15 § Tilivuosi
Seuran tilivuosi on 1.11-31.10.


16 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin
tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa.
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


17 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs-osan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


18 § Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.


19 § Seuran varojen luovuttaminen
Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään toimintaan
purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii
joko johtokunta tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


20 § Yhdistyslain noudattaminen
Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.